(برگزار شد) فمینیسم در ترازوی نقد

همایش فمینیسم در ترازوی نقد پنجشنبه وجمعه 17و 18 اسفند ماه برگزار می گردد.

✅همراه بااعطای مدرک رسمی 

ضرفیت تکمیل شد
1396/12/17-1396/12/18
شیراز
60

بلیط تعداد مبلغ واحد جمع کل