کارگاه تربیت نیروی انسانی کارآمد(برگزار شد)

کارگاه تربیت نیروی انسانی کارآمد برگزار شد

با حضور دکتر عرب اسدی استاد دانشگاه امام صادق(ع)
1397/01/30-1397/01/30
دانشکده پزشکی شیراز - سالن فرهنگ
120

بلیط تعداد مبلغ واحد جمع کل