آسیب شناسی مدیریت فرهنگی

طرح رشد فعالین فرهنگی فارس (فراز)


موضوع: آسیب شناسی مدیریت فرهنگی
استاد:حجه الاسلام سید محمدانجوی نژاد
پنجشنبه31خرداد
ثبت نام از طریق تماس با شماره های

09170008290 و 32358313

 

1397/03/31-1397/03/31
دانشکده پزشکی، سالن فرهنگ
100

بلیط تعداد مبلغ واحد جمع کل

0 ریال 0 ریال

0 ریال 0 ریال