جبهه سازی و اهمیت کارتشکیلاتی(برگزار شد)

جبهه سازی و اهمیت کارتشکیلاتی

استاد: دکتر خرمشکوه
◾️در ادامه طرح #فراز

25 مرداد ساعت 15:30
ثبت نام 09170008290
1397/05/25-1397/05/25
فلکه ستاد دانشکده پزشکی ساختمان 3 سالن فرهنگ
100

بلیط تعداد مبلغ واحد جمع کل

0 ریال 0 ریال